Find good friends

Post date: Oct 4, 2010 9:44:24 AM

zhǎo ā zhǎo ā zhǎo péngyou

找 啊 找 啊 找 朋友 ,

zhǎodào yīgè hǎo péngyou

找到 一 个 好 朋友 ,

jìnggè lǐ ā wòwò shǒu

敬 个 礼 啊 握 握手 ,

nǐ shì wǒde hǎo péngyou

你 是 我的 好 朋友 ,

zàijiàn

再见 !